Vedtægter

 

Pkt. 1. Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Karosseriet, og har hjemme i Ringsted Kommune. Foreningen er stiftet den 4. december 2014.

 

Pkt. 2. Formål

 

Foreningens formål, er at give medlemmer af foreningen mulighed for at dyrke funktionel træning. Træningen er højintensiv intervaltræning, som bygger på en lang tradition af varieret, balanceorienteret kropsvægtstræning, men også øvelser med fx vægtstænger, kettlebells, medicinbolde og reb. I funktionel træning trænes bevægelser, ikke muskler. Musklerne udvikles som følge af de bevægelser, der er ønske om at forbedre, gøre hurtigere og stærkere — men de bliver ikke isoleret og trænet 'for musklens egen skyld'.

Funktionel træning er altså træning, der tager udgangspunkt i, hvad kroppen er bygget til at blive brugt til og så indrettes øvelserne efter det. Funktionel træning er træning, der skal gøre kroppen velfungerende så den kan holde i mange år.

I foreningen lægger vi stor vægt på, at der er plads til alle uanset form, alder og træningsniveau. Vi træner på blandede hold, så nye medlemmer bliver inspireret og motiveret af de mere øvede. De øvede presser sig selv mere på tid, vægt eller gentagelser. Træningen bliver derfor aldrig kedelig.

Udover træningen er formålet med foreningen at lave sociale aktiviteter, som for eksempel kan være træklatring, en mini-triathlon, mudderløb eller en paintball-dag. Intentionen med dette er, at styrke det gode sammenhold og kammeratskab mellem foreningens medlemmer.

 

Pkt. 3. Medlemmer og kontingent

 

Som medlemmer optages enhver, såvel voksne som børn, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Børn under 15 år kan dog kun deltage i træning, hvis de er sammen med en voksen.

Indmeldelse sker ved at udfylde og sende foreningens indmeldelsesblanket online. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr plus kontingent for første måneds træning.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Ved udmeldelse refunderes allerede betalt kontingent ikke og kontingent for indeværende måned skal betales. Et medlemskab kan sættes i bero (”Passivt medlem”) for eksempel i tilfælde, hvor medlemmet ikke kan træne i en periode pga. skader. Som passivt medlem har man ikke adgang til Holdsport og evt. nøglebrik skal afleveres. Hvis et medlemskab er sat i bero, skal der gå minimum 6 måneder, før medlemskabet kan aktiveres igen. Hvis medlemskabet ønskes aktiveret igen inden de 6 måneder er gået, så skal der betales indmeldelsesgebyr.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver måned.

Medlemmer skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser for foreningen. En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Dette skal begrundes skriftligt til det pågældende medlem og kan først ske efter 2 mundtlige varsler. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

Pkt. 4. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Indkaldelse til generalforsamling samt dagsorden slås op på foreningens opslagstavle, hjemmeside eller Facebookside med mindst to ugers varsel.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Til valg i ulige år: Formand, et menigt medlem og en-to suppleanter. Til valg i lige år: Næstformand, kasserer, et menigt medlem og en suppleant. Hvert år: Unge ml. 16 og 18 år)
 9. Valg af en bilagsansvarlig og en bilagsansvarlig-suppleant
 10. Eventuelt (punkt ej til afstemning)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning eller stemmeseddel. Unge under 16 år har taleret, men ikke stemmeret, dog kan stemmeretten overdrages til en forældre/værge.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

Pkt. 5. Bestyrelsen

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. To bestyrelsesmedlemmer over 18 år
 5. Op til to bestyrelsesmedlemmer mellem 16 og 18 år

Derudover er tilknyttet 2-3 suppleanter som kan, men er ikke forpligtet til at, være med på bestyrelsesmøder. Suppleanterne har ikke stemmeret.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode. Formand og ét menigt medlem samt én suppleant afgår til valg i ulige år. Næstformand, kasserer og andet menigt medlem samt anden suppleant afgår til valg i lige år. Bestyrelsesmedlemmer mellem 16 og 18 år vælges til bestyrelsen for en 1- årig periode.

Bestyrelsesposterne konstitueres på generalforsamlingen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden - og i dennes fravær næstformanden — indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig på et indkaldt bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningsreferat med gengivelse af det passerede på mødet og beslutninger ført til protokol. Mødereferaterne nummereres, dateres og opbevares på foreningens kontor. Hvert møde startes med godkendelse af det sidst udleverede referat.

 

Pkt. 6. Regnskab og budget

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagsansvarlig. Kassereren afleverer driftsregnskab/budget og status til den bilagsansvarlige 14 dage før generalforsamlingen.

 

Pkt. 7. Tegningsregler og hæftelse

 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Pkt. 8. Vedtægtsændringer

 

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

Pkt. 9. Opløsning

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum 1 uges mellemrum.

Ved opløsning af foreningen vil foreningens aktiver forsøges afviklet ved salg til gældende markedspriser, og eventuelt overskud/formue i foreningen vil blive doneret til godtgørende formål, valgt på sidste generalforsamling ved afstemning.

 

Pkt. 10. Datering

 

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2019.